תנאים והגבלות

 

מובהר ומודגש כי האמור באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכי אלפא לינק עשויה להחזיק בניירות ערך או נכסים פיננסיים המוזכרים באתר זו. באתר זה אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע באתר זה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים ,תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. בנוסף, יש לשים לב כי מסחר בנגזרים פיננסים הנו מסוכן ולא מתאים לכל אחד וכי נתוני עבר אינם מהווים אינדיקציה לביצועים בעתיד. אשר על כן, אין לקבל החלטה כלשהי על סמך נתון ,דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת אתר זה מבלי לבדוק התאמתם. אלפא לינק קפיטל בע"מ אינה בעלת רישיון ניהול תיקים, ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ופועלת אך ורק מול לקוחות המוגדרים לקוחות כשירים. אתר זה אינו מיועד ללקוחות אזרחי ארה"ב

הצהרה בדבר אי מתן ייעוץ בהשקעות

הצהרה זו באה להבטיח, כי המשתמש באתר  מודע היטב לעובדה שחברת אלפא לינק קפיטל בע"מ  (להלן: "החברה") אינה מעניקה כל ייעוץ בתחום ההשקעות, בניירות ערך ובנכסים פיננסיים כאמור בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 להלן: "החוק"). כמו כן, תוכן האתר אינו  מהווה ייעוץ השקעות או שווק השקעות ואינו  בגדר המלצת השקעה ו/או תחליף לייעוץ השקעות.

בכל מקרה בו תחפוץ בקבלת ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות כמשמעותם בחוק, עליך לפנות ליועץ השקעות בעל רישיון מורשה כחוק.

הצהרה בדבר סיכון

שוק המסחר בנגזרים ובחוזים עתידיים (לעיל ולהלן: "השוק") הינו שוק בסיכון גבוה והצהרה תמציתית זו אינה נוגעת בכל היבטי הסיכון הקיימים בו.

אופי המסחר בשוק הינו מסוכן וספקולטיבי, המאופיין במינוף גבוה. משמעות הדבר היא, כי סכום הכסף ההתחלתי שהושקע הינו נמוך יחסית לשווי העסקה. בשל כך, ייתכן שלתנועת שוק קטנה תהיה השפעה גדולה יחסית על הסכום ההתחלתי שהושקע, עובדה שיכולה לפעול לטובתך באותה מידה בה יכולה לפעול לרעתך ולעתים לגרום להפסדים גדולים באופן ניכר וגבוה מהסכום ההתחלתי שהושקע, בין כבטוחה ובין בפועל.

באתר זה הנך  עשוי להיחשף למידע של החברה, הקשור לשוק ולשווקים פיננסים שונים ולעסקאות המתרחשות בהם, בין במישרין ובין בעקיפין (להלן: "המידע") והנך מנוע מלהשתמש במידע זה.

לעניין זה "שימוש" ייחשב לכל פעולה שנעשתה על פי המידע שנחשפת אליו דרך החברה, לרבות, אך לא רק, השקעה כספית פרטית ו/או ייעוץ ו/או מסירת מידע לצד שלישי ו/או המלצה ו/או ניתוח שוק או נכס ספציפי, או פרסום, שנעשו על ידך ו/או על ידי צד שלישי הקשור בך, בחשבונותיך הפרטיים ו/או בחשבונותיהם של צדדים שלישיים, ופעולה בכל נושא הקשור לנושאים בהם עוסקת החברה ושהמידע לגביו הגיע אליך במהלך שהותך והימצאותך במשרדי החברה.

לאור הסיכונים המפורטים לעיל, הנך מתבקש שלא לקבל כל החלטה בקשר עם עסקה הנושקת לתחום מתחומי השוק כאמור. היה ובחרת לבצע פעולות בשוק, היה בטוח כי הנך מבין לחלוטין את טבעם של העסקאות המתבצעות בשוק ואת גודל החשיפה לסיכון הכרוך בהן על כל היבטיו, וזאת בטרם תתקבל על ידך כל החלטה שכזו. דע, כי מסחר בשוק אינו מתאים לרוב בני האדם, לכן רצוי ומומלץ שתשקול היטב, האם תחום זה הולם ומתאים את אופייך וכישוריך על סמך ניסיונך, משאביך, מטרותיך ויתר שיקולים רלוונטיים נוספים.

בשימוש באתר זה  הנך מבין את הסיכון היטב, וכן כי החברה לא תהיה אחראית על כל נזק, הוצאה, עלות, או הפסד, שיגרמו לך, או שיגרמו לצד שלישי כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה על ידך במידע אליו נחשפת באתר זה.